• SumoMe

Barn och unga kan ha olika typer av funktionsnedsättningar som kan vara milda, måttliga eller grava.
Barnet eller ungdomen kan ha en kombination av flera funktionsnedsättningar eller ha funktionsnedsättningar som är sällsynta.
Dessutom finns det barn med kroniska sjukdomar som till exempel tinnitus, diabetes, epilepsi, astma och allergi.
Den specifika situationen eller miljön bidrar mycket till i vilken grad personen med funktionsnedsättning blir hindrad.

Andelen barn och unga med funktionsnedsättning i Sverige varierar mellan olika studier.
Detta beror dels på att barn och unga med funktionsnedsättning tillhör en mycket heterogen grupp och
vad som räknas som funktionsnedsättning skiljer sig åt mellan olika studier.
En annan orsak till att man inte säkert vet hur många barn och unga som lever med funktionsnedsättning
är att det råder stor brist på studier om funktionsnedsättning som inkluderar barn och unga under 16 år.
En ytterligare orsak till osäkerheten kring antalet barn och unga med funktionsnedsättning är att en del barn och unga,
på grund av sin funktionsnedsättning inte har haft möjlighet att delta i studien.
Uppskattningsvis har omkring 15 procent av ungdomar i en årskull någon typ av funktionsnedsättning,
varav tre procent kan ha multipla funktionsnedsättningar (Brunnberg, Lindén-Boström & Persson, 2009).

Barn och unga med funktionsnedsättning kan befinna sig i särskild risk.
Aktuell kunskap kring särskilda risker och utsatthet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning är att dessa
barn och ungdomar löper större risk för att bli utsatta för mobbning, hot och sexuella övergrepp än barn utan funktionsnedsättning.
Barn med funktionsnedsättning har även en högre risk att leva med förälder med missbruk.

There is no way that a committee is going to be swayed by a recommendation which relies on the writer’s job title or affiliation more than https://justbuyessay.com/ it does on substantive about your career development