• SumoMe

Barnombudsmannen

Den 1 juli 1993 fick Sverige sin första barnombudsman.
Frågan om en speciell talesman för barn och unga hade diskuterats i riksdagen vid flera tillfällen sedan 1980-talet.

I flera motioner framkom det att det saknades en företrädare för barn, som med stöd av lagen kunde bevaka deras intressen.
Den norska barnombudsmannen lyftes ofta fram som ett gott exempel. Även olika frivilligorganisationer drev frågan om en barnombudsman.

Barnombudsmannens hemsida

Sverige ratificerade barnkonventionen
År 1990 ratificerade Sveriges riksdag FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).
Det betydde att Sverige förband sig att genomföra konventionen.

Ungefär samtidigt beslutade regeringen att förutsättningarna för en statligt utsedd barnombudsman skulle utredas.
I september 1991 lämnade utredningen sitt betänkande ”Ombudsman för barn och Ungdom” (SOU 1991:70).
Utredningen ansåg att Sverige borde inrätta en barnombudsman med uppgift att ta tillvara och främja barns och ungdomars rättigheter,
behov och intressen i samhället. Flertalet remissinstanser ställde sig bakom utredningens förslag och i ”proposition 1992/93:173 om en Barnombudsman” föreslog regeringen att en sådan ombudsman skulle inrättas.

Källa: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/om-en-Barnombudsman-mm_GG03173/?text=true

 

The simple truths that he shares seem profound, and click educational service yet they’re quite obvious once you hear them.