• SumoMe

Här har vi samlat länkar till föreningar och organisationers med anknytning till funktionsnedsättning.
Klicka på namnen för att komma vidare till respektive hemsida. Saknar du någon förening så hör av dig till info@samfor.se

Centrum för forskning om funktionshinder vid Uppsala universitet

Folke Bernadotte regionhabilitering Hit är barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år välkomna tillsammans med sina föräldrar. Här finns ökad kunskap om barns möjligheter och svårigheter.

Forum – Kvinnor och Funktionshinder arbetar för att motverka alla former av diskriminering, hot och våld mot kvinnor och flickor med funktionsnedsättning.

Funka arbetar med tillgänglighet vad gäller information, webb och IT. De fokuserar även på tillgänglighet i byggd miljö, orientering, akustik och bemötandefrågor.

FunkaPortalen

Habilitering & Hälsa (Stockholms läns landsting) erbjuder råd, stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar. Vi ger också stöd till föräldrar, andra närstående och nätverk.

Handikappförbunden

Handikappföreningarna Sörmland

Handikappföreningarna Västmanland

Svenska Handikappidrottsförbundet (Har bytt namn till PARASPORT.se)

Södermanlands Handikappidrottsförbund (Har bytt namn till PARASPORT.se)

Västmanlands Handikappidrottsförbund (Har bytt namn till PARASPORT.se)

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft verkar för personer med förvärvad hjärnskada och deras närstående.

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Södermanland

Hjärtebarnsförbundet är en ideell organisation för familjer med barn och ungdomar födda med hjärtfel.

Lika Unika verkar för rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Fokus ligger framförallt på funktionshinder kopplat till syn, hörsel och rörelse.

MUN-H-Center (Västra Götalandsregionen, Folktandvården) är ett nationellt orofacialt kunskapscenter för sällsynta diagnoser och ett nationellt resurscenter för orofaciala hjälpmedel.

Myndigheten för delaktighet arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara delaktiga i samhället.

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) är ett nätverk av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området.

Neuroförbundet är en intresseorganisation för personer med neurologiska diagnoser. På organisationens hemsida finns lättillgänglig information om ett antal neurologiska diagnoser och symptom.

Neuroförbundet Södermanland

Neuroförbundet Västmanland 

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD, ADD, Autismspektrumtillstånd, Tourettes syndrom och Tvångssyndrom.

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska få goda förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv.

RSMH-Västmanland

VHS Västerås föreningar i samverkan

ADHD Att leva med ADHD är en sida som erbjuder lättillgänglig information om ADHD både till anhöriga och till barn och ungdomar med ADHD. På sidan finns även verktyg för att underlätta dagen för den som lever med ADHD eller tillsammans med en person som har ADHD.

Autismspektrumtillstånd
Aspera är en nättidning för och av personer med autismspektrumtillstånd med normalbegåvning.

Aspergerforum vänder sig i första hand till personer med autismspektrumtillstånd med normalbegåvning men även till andra som är intresserade av att delta i diskussioner på forumet.

Autism- och Aspergerförbundet är en intresseförening för personer med autism eller autismliknande tillstånd och deras närstående. Autism- och Aspergerförbundet erbjuder kurser och utbildningar. Under fliken ”Länkar” på förbundets hemsida hittar Du länkar till nationella och internationella organisationer som arbetar med autism eller frågor som anknyter till autism.

Autism & Asperger Eskilstuna föräldrarförening

Autism- och Aspergerföreningen Södermanland

Autism- och Aspergerföreningen Västmanland 

Autism Europe är en europeisk autismförening. Nationella och regionala föreningar i ett stort antal europeiska länder är medlemmar i föreningen. På föreningens hemsida hittar Du länkar till dessa via ”Members” i menyn och sedan ”Current members”.

Autismforum vänder sig framförallt till föräldrar och andra närstående till personer med autismspektrumtillstånd samt till personal som i sitt arbete möter människor med dessa funktionsnedsättningar.

International Society for Autism Research (INSAR) är en forskar- och professionsorganisation. Organisationen syftar till att skapa ny kunskap om syndrom inom autismspektrumet.

Organiserade Aspergare (OA) är en förening av och för personer med autismspektrumtillstånd. Föreningen har ett antal distriktsavdelningar runt om i landet.

Hörselskada, dövhet, språkstörning, dövblindhet
Afasiförbundet organiserar barn, unga och vuxna med afasi och språkstörning samt deras anhöriga och närstående.

Afasiföreningen Södermanland

Afasiföreningen Västmanland

Barnplantorna är ett riksförbund för barn med cochleaimplantat och barn med hörapparat.

Förbundet Sveriges Dövblinda erbjuder fakta och informationsmaterial om dövblindhet. Inom förbundet finns de tre sektionerna Dövblind Ungdom (DBU), Familjesektionen och Föräldrarådet. Mer information om dessa finns under fliken ”Sektioner” på förbundets hemsida.

Hörselskadades Riksförbund (HRF) vänder sig till personer med hörselnedsättning, dövhet, tinnitus, ljudöverkänslighet eller Menières sjukdom och deras anhöriga.

HRF Södermanland

HRF Västmanland 

Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor (NKCdb) är en statsbidragsfinansierad verksamhet som bland annat samlar, utvecklar och sprider information om dövblindhet.

Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning (DHB) ser till barnets och familjens situation från förskola till arbetslivet. På förbundets hemsida finns en mängd länkar för döva, hörselskadade och språkstörda personer.

Föräldraföreningen DHB Mellersta Sverige

Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) arbetar för att ta tillvara döva personers sociala, ekonomiska, språkliga och kulturella intressen.

SDR Södermanland

SDR Västmanland 

Unga Hörselskadade vänder sig till personer 0-30 med hörselskada.

Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi
Dyslexiförbundet FMLS är en riksomfattande intresseorganisation för personer med läs-, skriv- eller räknesvårigheter.

FLMS Sörmland

FMLS Västmanland

Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn (FDB) arbetar med stödverksamhet för föräldrar. På föreningens hemsida finns bra länkar för barn och ungdomar med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och deras familjer.

Svenska Dyslexiföreningen verkar för att sprida kunskap om och skapa medvetenhet om dyslexi/läs- och skrivsvårigheter. På föreningens hemsida finns information om aktuella utbildningar och seminarier.

Rörelsehinder
DHR – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder är en organisation som arbetar för personer med nedsatt rörelseförmåga. Organisationen inkluderar även Förbundet för Unga Rörelsehindrade samt Föreningen för kortvuxna (FKV). Mer information om dessa finns under fliken ”Om DHR” på förbundets hemsida.

DHR Södermanland

DHR Västmanland

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) företräder familjer som har barn och unga med olika typer av rörelsehinder.

RBU Södermanland/Eskilstuna 

RBU Västmanland 

Synnedsättning
Svenska RP-föreningen är en förening för personer med ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa.

Synskadades Riksförbund ger ut tidningar och informationsmaterial om synskador och om att leva som synskadad.

Unga Synskadade är en riksorganisation för ungdomar med synnedsättning i åldern 12-30 år.

Utvecklingsstörning
FUB – för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning är en intresseorganisation som arbetar för personer med utvecklingsstörning och deras rätt till att leva ett gott liv. På organisationens hemsida finns länkar till lokalföreningar runt om i landet.

FUB Eskilstuna 

FUB Västmanland

FUB Västerås
Helpful links: Thesis creater
Svenska Downföreningen anordnar aktiviteter och samlar och sprider kunskap om Downs syndrom. På föreningens hemsida finns kontaktinformation till lokala föreningar runt om i landet.

Andra organisationer
Riksförbundet Sällsynta Diagnoser verkar för personer med diagnoser som finns hos högst 1 person per 10 000 invånare. På förbundets hemsidan finns en diagnosdatabas om sällsynta diagnoser.