• SumoMe

I vår ordlista samlar vi ord, uttryck och definitioner som är vanliga för vår målgrupp

Barn och unga definieras enligt FN:s barnkonvention som personer under 18 år. I denna kategori finns även många personer som föredrar att bli kallade, och att kalla sig själva för ungdomar istället för barn. SAMFÖR följer barnkonventionens definition på barn. Inom SAMFÖR inkluderar begreppet barn och unga personer upp till 25-30 år.

Habilitering innebär insatser som bidrar till att en person med funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, återvinner eller bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhället, Socialstyrelsens föreskrifter.

LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS säger att vissa  människor har rätt till extra hjälp för att leva ett bra liv. LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning rätt till mer hjälp än vad som till exempel föreskrivs i Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen. Här finns en lättläst version av LSS.

Samverkan innebär att myndigheter och andra aktörer handlar tillsammans utifrån ett gemensamt syfte. Samverkan överskrider gränser inom eller mellan organisationer. Behovet av samverkan måste bedömas för varje enskild individ i relation till dennes unika behov, önskemål och övriga förutsättningar. Det är myndigheternas ansvar att hitta en arbetsmodell där de olika insatserna harmonierar med varandra (Socialstyrelsen föreskrifter 2008:20).

Samproduktion är en modell som kan användas för att lösa och utveckla vetenskapliga frågeställningar och problemområden i näringslivet genom
samarbete i forskningsfrågor mellan forskare vid universitet och högskolor och experter från näringslivet.

Samverkan innebär att de ingående verksamheterna, via representation i projektets styrgrupp, fattar strategiska beslut gemensamt.

Samordnat föräldrastöd innebär att projektets samverkansparter genomför aktiviteter då man utgår från gemensamt formulerade problemställningar som är grundande i den samlade kunskap och erfarenhet som finns i de ingående verksamheterna.

Ungdomar

Unga vuxna

In grundlagen der weiterbildung – praxishilfen ein wikipedia Referenzen modellprojekt zur sensibilisierung zuknftiger lehrerinnen fr eine reflexive koedukation.