Stack of Documents
  • SumoMe

Stack of DocumentsHär publicerar vi uppsatser i ämnet skrivna av studenter vid Mälardalens högskola.

SAMVERKAN, HUR FUNGERAR DET? En kvalitativ studie om samverkansarbete
En kvalitativ studie om samverkansarbete // Mälardalens högskola våren 2014 Studenter: TOMAS HENELL, MAX ÅKESSON
Samverkan blir allt vanligare inom och mellan olika verksamheter men initiativ för att främja samverkan uteblir. Den kontakt som uppsatsförfattarna hittills haft med samverkan pekar på att den inte hanteras på ett framgångsrikt sätt. Samverkan finns i praktiken men fungerar det egentligen och i så fall hur den bör hanteras för att vara ett relevant arbetssätt. Uppsatsförfattarna söker således svar på hur samverkan fungerar i praktiken, hur den bör utformas och vilka faktorer som har betydelse för samverkan. Myndigheter och offentliga verksamheter har fått på sin agenda att samverka av statsmakterna. Förhoppningen är att samverkan ska leda till effektivare, billigare och bättre verksamheter. Detta är en chans till att rationalisera, förenkla och förbättra organisationens arbete och förhindra dubbelarbete. Det blir en stor utmaning för den enskilde medarbetaren som aktivt måste delta för att samverkan ska bli av. Den utmaningen kan vara både positiv och negativ. Positivt är att få ta del av andra professioners kunskap och att delge sin egen till andra människor.
Läs hela studien här UPPSATS_Samverkan_2014-03-20

RISK FÖR UTSATTHET HOS BARN OCH UNGDOMAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING
En litteraturstudie // Mälardalens högskola våren 2014, Studenter: NIZAMETTIN AKKURT, TARU HUUHKA
Syftet med föreliggande litteraturstudie var att undersöka om det finns risk för utsatthet för barn och ungdomar med olika typer av funktionsnedsättning och i vilka miljöer utsattheten kan förekomma. Tre teman upptäcktes under uppsatsens gång och dessa var kroppsfunktion, aktivitet och delaktighet samt omgivningsfaktorer. Tidigare forskning visade på de olika riskerna som barn med funktionsnedsättning kunde utsättas för och i vilken utsträckning. Riskerna varierade från psykiska, fysiska och sexuella övergrepp till mobbning och mindre deltagande i olika fritids- och skolaktiviteter. Uppsatsen var en systematisk litteraturöversikt vilket innebar att inom det specifika ämnesområdet söka, granska och sammanställa befintlig litteratur.
Läs hela studien här UPPSATS_Risk för utsatthet_2014-03-20

The opening often plays https://paper-writer.org a role of attention-grabber and therefore, should contain basic and catchy information about the book.