• SumoMe

33En funktionsnedsättning är, enligt Socialstyrelsens definition, en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. En funktionsnedsättning kan uppstå till följd av sjukdom eller annat tillstånd, till följd av en medfödd skada eller till följd av en förvärvad skada. Sådana sjukdomar, tillstånd eller skador kan vara bestående eller övergående.

Ett funktionshinder är, enligt Socialstyrelsens definitionen begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till hennes omgivning. Sådana begränsningar kan till exempel vara att klara sig själv i det dagliga livet, bristande delaktighet i skolan, i sociala relationer, i fritidsaktiviteter och i demokratiska processer. Ett funktionshinder skapas framförallt på grund av bristande tillgänglighet i omgivningen.

Termen handikapp finns inte längre i Socialstyrelsens termbank.
Termen bör inte användas som synonym till funktionshinder.

Barn med fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar ska ges möjligheter att leva ett fullvärdigt och anständigt liv. Det innebär att barnet har rätt till särskild omvårdnad. Om föräldrarna behöver stöd i omvårdnaden ska detta ges från relevanta huvudmän inom ramen för tillgängliga resurser. När det är möjligt ska detta stöd vara kostnadsfritt pch utifrån beaktande av vårdnadshavarnas ekonomiska tillgångar. Stödet ska säkerställa att barn och unga med funktionsnedsättning har tillgång till och får undervisning och utbildning, hälso- och sjukvård, habilitering, förberedelser för arbetslivet och möjligheter till rekreation på ett sätt som bidrar till barnets optimala utveckling.

Lilian Hansen, tidigare anställd som projektkoordinator, bjuder här på en kort historisk tillbakablick
över samhällets stöd till barn och ungdom med funktionsnedsättning och deras familjer.

Their top priority was to get their party https://justbuyessay.com/ reelected.